Klaster, Nepomuk, Czech Republic.

KLASTER

PICTURES. OBRAZY.

The top slider shows. Zobrazí se horní posuvník.

a.The Monastery at Klaster. Klášter.

b. the castle on Zelena Hora (Green Mountain). zámek na Zelené Hoře.

c. the lake at Klaster. jezero v Klasteru.

The picture above this paragraph shows the remaining wall of the monastery in the village, with the village church and site of the monastery in the background.

Obrázek nad tímto odstavcem ukazuje zbývající zdi kláštera v obci, s vesnickým kostelem a místem kláštera v pozadí.

The pictures below this paragraph showThe Monastery at Klaster and its large garden today and Klaster village from an aerial view taken in the 1960s, showing the house next to the fishing lake where swimming is possible.

Obrázky pod tímto odstavcem ukazují Klášter v Klasteru a jeho rozsáhlou zahradu dnes a vesnici Klaster z leteckého pohledu pořízeného v šedesátých letech minulého století, ukazující dům vedle rybářského jezera, kde je plavání možné.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
klaster42

PLAY THE VIDEO BELOW TO SEE The Monastery AND AREA.

PŘEHRÁT VIDEO NÍZKÉ NA VIDĚNÍ KLÁŠTER A OBLAST.

DSCF6465

The first act of the opera Nepomuk is at the house in the garden, when King Wenceslaus IV met John of Nepomuk.

Performed in Livepool 2018.

 

První akt opery Nepomuk je u domu v zahradě, kdy se král Václav IV. Setkal s Janem Nepomuckým.

Vystupuje v Livepoolu 2018. První akt opery Nepomuk je u domu v zahradě, kdy se král Václav IV. Setkal s Janem Nepomuckým.

Provedeno v Livepool 2018.

flyerfinal copy